bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2752
Odsłon artykułów:
1189593

Wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części ulic Piłsudskiego, Wesołej i Zachodniej w Zaklikowie z łącznej powierzchni 0,768 ha, o najwyż

 

STAROSTA STALOWOWOLSKI

 

Stalowa Wola, 31 października 2017 r.

ABS.6341.34.2017.EL

      

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26 października 2017 roku na wniosek Gminy Zaklików zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części ulic Piłsudskiego, Wesołej i Zachodniej w Zaklikowie z łącznej powierzchni 0,768 ha, o najwyższych dopuszczalnych wartościach - zawiesina ogólna 100 mg/l, węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

Jednocześnie zostaje wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Stalowowolskiego z dnia 12 grudnia 2007 roku znak OŚR.I.6223/23/2007.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

                                                                                                     

                                                                                                           Z up. Starosty
                                                                                                                                     mgr Hubert Karwan
                                                                                               Kierownik Referatu Środowiska
                                                                                               (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

 

 

 

 

 

 

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. Po tym terminie proszę o wpisanie na odwrocie dokumentu terminu wywieszenia oraz zwrot na adres – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola