bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2752
Odsłon artykułów:
1189582

na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych z części terenu osiedla Energetyków, wylotami W1 i W2 do potoku Jelonek w Stalowej

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 23 października 2017 r.

ABS.6341.32.2017.EL

 

          

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 18 października 2017 roku na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych z części terenu osiedla Energetyków, wylotami W1 i W2 do potoku Jelonek w Stalowej Woli (działka nr 965 obręb 3 w Stalowej Woli) o najwyższych dopuszczalnych wartościach - zawiesina ogólna 100 mg/l, węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

                                                                                                                                                         mgr Hubert Karwan

                                                                                                                              Z up. Starosty

                                                                                                              Kierownik Referatu Środowiska

                                                                                        (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 10 dni. Po tym terminie proszę o wpisanie na odwrocie dokumentu termin wywieszenia oraz zwrot na adres – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola.