bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2780
Odsłon artykułów:
1268735

na wniosek Firmy Rakoczy Stal Sp. z o. o., ul. Mireckiego 5, 37 450 Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków deszczowych z terenów szczelnych Zakładu Rakoczy

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 12 października 2017 r.

ABS.6341.28.2017.EL

 

          

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28 września 2017 roku na wniosek Firmy Rakoczy Stal Sp. z o. o., ul. Mireckiego 5, 37 450 Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków deszczowych z terenów szczelnych Zakładu Rakoczy Stal Sp. z o. o., za pośrednictwem zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na działce nr 102/707 w Stalowej Woli, o najwyższych dopuszczalnych wartościach - zawiesina ogólna 100 mg/l, węglowodory ropopochodne 15 mg/l. Wody opadowe i roztopowe pochodzą z dachu hali produkcyjnej, miejsc postojowych oraz dachów części socjalnej i biurowej.

Jednocześnie zostaje wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Stalowowolskiego z dnia 8 lutego 2017 roku znak ABS.6341.3.2017.EL – Uprawniony zrzekł się uprawnień ustalonych w w/w decyzji.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

       Z up. Starosty

                                                                                        mgr Hubert Karwan

                                                              Kierownik Referatu Środowiska

                                                    (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)