bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2780
Odsłon artykułów:
1268734

rozszerzenie wniosku z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów przykanalików, budowę wylotu kolektora rowu krytego, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów chłonny, przebudowę otwartych

STAROSTA STALOWOWOLSKI                                                                     

  Stalowa Wola, dnia 28 września 2017 r.

ABS.6341.22.2017.EL

                                                                                                                                         

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) informuję, że Pan Marek Tokarz, pełnomocnik Prezydenta Miasta Tarnobrzega (pełnomocnictwo z dnia 20.10.2015 r. znak Or-II.077.264.2015), wystąpił o rozszerzenie wniosku z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów przykanalików, budowę wylotu kolektora rowu krytego, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów chłonny, przebudowę otwartych rowów, przebudowę przepustów pod drogą na istniejących rowach melioracyjnych w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu polegającej na rozbudowie ulicy Mickiewicza w km 0+000 do km 1+221 i ulicy Orląt Lwowskich w km 0+000 do km 2+248”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 1078/3, 1078/4, 1196, 1194/1, 1220/1, 1223, 1224, 1341/5, 1079/6 obręb 3 Miechocin, oraz nr 404, 284 obręb 6 Ocice.

Zgodnie z rozszerzonym wnioskiem inwestycja realizowana będzie również na działkach nr 1192, 1193, 1148, 1149, 1189/1, 1078/5, 1195, 1197, 1198, 1199, 1206, 1207, 1208, 1209/6, 1210/5, 1214, 1215/2, 1216, 1217/2, 1218/1, 1219, 1221, 1222 obręb 3 Miechocin.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 12, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Z up. Starosty

                                                                                                                         mgr Grzegorz Janiec

                                                                                                                        Naczelnik Wydziału

                                                                                                     Architektoniczno Budowlanego i Środowiska

                                                                                                  (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. Po tym terminie proszę o wpisanie na odwrocie dokumentu terminu wywieszenia oraz zwrot na adres – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola.