bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195465

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów przykanalików, budowę wylotu kolektora rowu krytego, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów chłonny, przebudowę otwartych rowów, p

 STAROSTA  STALOWOWOLSKI                                               

 Stalowa Wola, dnia 31 lipca 2017 r.

ABS.6341.22.2017.EL

                                                                                                                                           

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. na wniosek Pana Marka Tokarza, pełnomocnika Prezydenta Miasta Tarnobrzega (pełnomocnictwo z dnia 20.10.2015 r. znak Or-II.077.264.2015), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów przykanalików, budowę wylotu kolektora rowu krytego, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów chłonny, przebudowę otwartych rowów, przebudowę przepustów pod drogą na istniejących rowach melioracyjnych w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu polegającej na rozbudowie ulicy Mickiewicza w km 0+000 do km 1+221 i ulicy Orląt Lwowskich w km 0+000 do km 2+248”. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 1078/3, 1078/4, 1196,1194/1,1220/1, 1223, 1224, 1341/5, 1194/1, 1079/6 obręb 3 Miechocin, oraz nr 404, 284 obręb 6 Ocice.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, w terminie 14 dni od daty wywieszenia informacji można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

 

Z up. Starosty

                                                                                                                         mgr Hubert Karwan

                                                                                                               Kierownik Referatu Środowiska

                                                                                                   (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. Po tym terminie proszę o wpisanie na odwrocie dokumentu terminu wywieszenia oraz zwrot na adres – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola.